STARTPAGINA


Voor veel mensen in het autismespectrum is toegang tot betaalbare ondersteunende technologieën een voorwaarde om hun fundamentele mensenrechten te kunnen uitoefenen en volledig deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap, en zo bij te dragen aan de realisatie van de SDG’s. Hulptechnologie kan de drempels voor hun deelname op voet van gelijkheid met anderen verminderen of wegnemen.” 

Verenigde Naties

InTeaM4IEd Consortium heet u welkom bij InTeam4IEd project dat gericht is op het ondersteunen van docenten en prakijkopleider bij het omgaan met ontwikkelingsuitdagingen in verband met ASS-studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) binnen de gastvrijheidssector, en om hen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, zowel binnen het onderwijssysteem als extern in de horeca industrie.

Inclusief onderwijs voor mensen met speciale onderwijsbehoeften ( SEN) wordt vaak gekaderd in termen van mensenrechten of gerechtigheid. Desalniettemin is de economische dimensie voor het opleiden van mensen met een handicap ook zeer relevant. Gebrek aan passend onderwijs blijft de belangrijkste risicofactor voor armoede en uitsluiting van mensen, of ze nu gehandicapt zijn of niet.

InTeaM4IEd zal middels een stapsgewijze methodiek op basis van de Plan-Do-Check-Act Cycle (PDCA)een baanbrekende flexibele en hybride onderwijsmethodologie en -hulpmiddelen (FHEMT) voor docenten creëren om ASS-studenten te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe sectorspecifieke competenties. Ook wordt er een educatieve toepassing ontwikkeld die de FHEMT en de gerelateerde operationele richtlijnen voor docenten, studenten en hun omgeving zal integreren.