ΑΡΧΙΚΗ


“Για πολλά άτομα στο φάσμα του αυτισμού, η πρόσβαση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι προϋπόθεση για να μπορούν να ασκούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή των  κοινοτήτων  τους,  συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs). Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να μειώσει ή και να εξαλείψει τα εμπόδια που δυσκολεύουν την ισότιμη συμμετοχή τους.” 

United Nations

Η κοινοπραξία του InTeaM4IEd σας καλωσορίζει στο έργο που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων που σχετίζονται με μαθητές στο σύνδρομο του αυτισμού (ASD) της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και να τους βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων τόσο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και εξωτερικά στον κλάδο της φιλοξενίας.

H ενταξιακή εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) διαμορφώνεται συνήθως σύμφωνα με τους όρους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της δικαιοσύνης. Παρά ταύτα, η οικονομική διάσταση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία είναι επίσης πολύ σημαντική. Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου φτώχειας και αποκλεισμού κάθε ατόμου, και όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία.

Το έργο InTeaM4IEd θα εφαρμόσει βήμα προς βήμα τη μεθοδολογία Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Ενεργώ (Plan-Do-Check-Act, PDCA) και θα δημιουργήσει μιας πρωτοποριακή, υβριδική και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία καθώς  και εργαλεία (F.H.E.M.T.) για τους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές με ASD να αποκτήσουν νέες ειδικές ικανότητες. Το έργο θα αναπτύξει επίσης μία εκπαιδευτική εφαρμογή, η οποία θα ενσωματώνει το F.H.E.M.T., καθώς και τις σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή από εκπαιδευτικούς, μαθητές και τις οικογένειές τους.