ΤΟ ΕΡΓΟ


Oμάδες-στόχοι

Οι στόχοι του InTeaM4IEd είναι:

 • Να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές  με τις κατάλληλες ικανότητες , πόρους  και  μεθοδολογίες  προκειμένου να εφαρμοστούν στους μαθητές με ASD
 • Να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς με μεθοδολογικά εργαλεία  για την ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης μαθητο-κεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και να τους καταστήσει ικανούς να δημιουργήσουν ένα περιεκτικό μαθησιακό περιβάλλον
 • Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους με ASD ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους με ASD να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν ικανότητες, ειδικές για τον τομέα της φιλοξενίας.
 • Nα συμβάλει στη δημιουργία μιας καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για τους καθηγητές στις σχολές τουρισμού
 • Να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών με ASD, των συνομηλίκων τους και των οικογενειών, που θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή και τα εργαλεία του έργου για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και για διαπροσωπικούς/επικοινωνιακούς λόγους
 • Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων με ASD σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές
 • Εκπαιδευόμενοι με ASD ή και χωρίς
 • Συνομήλικοι και μέλη της οικογένειας των εκπαιδευόμενων με ASD

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα από τρία Αποτελέσματα (PRs).

Αποτέλεσμα 1: Μοντέλο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας η οποία θα εφαρμοσθεί  για τον προσδιορισμό και καθορισμό των ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των σε πέντε χώρες (IT, NL, PT, GR, ES), λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας.

Το Αποτέλεσμα 1 δίνει έμφαση στις δεξιότητες και δυνατότητες τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι στο φάσμα του αυτισμού, ώστε  να εξέλθουν της  μειονεκτικής θέσης στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι πιο σχετικές δεξιότητες και ικανότητες θα  προσδιορίζονται στη διάρκεια αυτής της ενότητας εργασίας, διερευνώντας το θέμα με εμπειρογνώμονες του τομέα φιλοξενίας  λαμβάνοντας υπόψη τις εργασιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Επομένως, το PR1 θα ενισχύσει τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων με ASD, την απασχόληση  και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και θα δώσει έμφαση στη ανάδειξη  και την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους

2ο Αποτέλεσμα έργου: Ευέλικτη και Υβριδική εκπαιδευτική μεθοδολογία και εργαλεία

Το Αποτέλεσμα 2 θα αναπτύξει μια ευέλικτη μεθοδολογία και εργαλεία, ο υβριδικός  χαρακτήρας που θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορα πλαίσια, ακόμη και υπό απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτή η καινοτόμος, υβριδική και ευέλικτη μεθοδολογία – F.H.E.M.T. – εξετάζει ένα φάσμα διαδικασιών και πρακτικών, ενσωματώνοντας εξατομικευμένο περιεχόμενο. Αυτές είναι οι απαραίτητες δεξιότητες για τον εκπαιδευτικό του μέλλοντος, ο οποίος συνεχώς προβληματίζεται σχετικά με τον ρόλο και τις μεθόδους του, προκειμένου να διασφαλίσει την ουσιαστική μάθηση.

Η νέα μεθοδολογία θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Αντιμετώπιση ατομικών διαφορών
 • Παρακίνηση των εκπαιδευόμενων, ιδίως εκείνων με ASD
 • Αποφυγή υπερπληροφόρησης
 • Δημιουργία ρεαλιστικών περιεχομένων
 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και του προβληματισμού
 • Παροχή έτοιμων προς υλοποίηση εργασιών

3ο Αποτέλεσμα έργου: InTeaM4IEd App

Το πρωτότυπο στοιχείο αυτού του PR είναι η χρήση ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου chatbot τεχνητής νοημοσύνης σε μαθητές με ASD. Η εισαγωγή της τεχνολογίας θα επιτρέψει τη βελτίωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση και τη βελτίωση της συγκέντρωσης των μαθητών με αυτισμό. Με αυτήν τη βοηθητική τεχνολογία, το έργο θα προσφέρει στα σχολεία τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερες τάξεις χωρίς αποκλεισμούς και να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους με αναπηρία να  συμμετέχουν στο πρόγραμμα σπουδών της γενικής εκπαίδευσης.

Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης θα αναπτυχθεί για να μεγιστοποιήσει την δυνατότητα μεταφοράς και να διευκολύνει τη χρήση της σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, από διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Επιπλέον, τα F.H.E.M.T. και οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή αυτή, επιτρέποντας έτσι την εύκολη μεταφορά της σε οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο εργαλείο.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 1. Χαρτογράφηση ικανοτήτων και νέων αναδυόμενων δεξιοτήτων αλλά και  των εργασιακών προσδοκιών στον τομέα της φιλοξενίας.
 2. Νέες πρακτικές για την κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ομάδων των εκπαιδευόμενων, όπως εκείνων με ASD
 3. Καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για τους εκπαιδευτές των σχολών φιλοξενίας προκειμένου να προσεγγίσουν τους εκπαιδευόμενους με ASD
 4. Βελτίωση των ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών στις σχολές φιλοξενίας
 5. Ενίσχυση των ειδικών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων με ASD, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 6. Βελτίωση του επαγγελματισμού και της δυνατότητας απασχόλησης των εκπαιδευόμενων, ιδίως εκείνων με ASD δημιουργώντας ,έτσι, νέες δεξιότητες απασχόλησης  στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη.
 7. Ενίσχυση της συμμετοχής μαθητών με ASD σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 8. Προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών
 9. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην εργασιακή απασχόληση, με μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ASD ατόμων στην αγορά εργασίας
 10. Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών όπως σχολές φιλοξενίας/επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία τους και συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
 11. Εμπλοκή και δέσμευση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στις δραστηριότητες του έργου, από τον σχεδιασμό έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων, καθώς και στη χρήση τους  και εφαρμογή τους.
 12. Ενίσχυση  της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία και τη σημασία της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 13. Συλλογή και διάδοση ορθών πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων. Αυτές οι πρακτικές ,οι γνώσεις και οι εμπειρίες θα διαδοθούν από τις εταίρους και θα αφορούν στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η γνώση των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στις σχολές φιλοξενίας
 14. Ενίσχυση  και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της μελλοντικής εφαρμογής του σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, ως αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλιστεί ο αντίκτυπος και η συνέχειά του.

Διάρκεια

01/02/2022 – 31/07/2024